Služby

 • Smlouvy o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu s možností využití advokátní úschovy
více informací

 • Poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů, společné jmění manželů
 • Příprava a vyjednávání předmanželských smluv
 • Zúžení společného jmění manželů
 • Výživné, vymáhání dlužného výživného
více informací

 • Vedení obhajoby v trestním řízení
 • Obhajoba mladistvých
 • Zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení
 • Konzultace, příprava a podání trestního oznámení
 • Trestní odpovědnost právnických osob
více informací

 • Zastupování klientů ve sporech o náhradu nemajetkové újmy na zdraví - náhrada za bolest, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku, účelné náklady spojené s léčením, odškodnění pozůstalých, jednání s pojišťovnami, mimosoudní dohody
 • Podání stížnosti k poskytovateli zdravotních služeb
více informací

 • Vztahy mezi podnikateli a vztahy s podnikáním související
 • Směnečné právo
 • Zastupování v soudních řízeních u soudů všech stupňů
více informací

 • Pracovní smlouva - uzavření, změny, právní rozbor pracovní smlouvy
 • Neplnění a porušování pracovní smlouvy
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Vznik pracovního poměru a jeho skončení
více informací

 • Přestupkové řízení, správní delikty
 • Správní řízení
 • Stavební řízení
 • Řízení o dávkách sociálního zabezpečení
více informací

 • Problematika lidských práv a jejich ochrana
 • Zastupování před Ústavním soudem ČR
 • Sepsání ústavní stížnosti
více informací