Trestní právo

 • Vedení obhajoby v trestním řízení
 • Obhajoba mladistvých
 • Zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení
 • Konzultace, příprava a podání trestního oznámení
 • Zastupování v přípravném řízení (navrhování důkazů, účast u všech vyšetřovacích úkonů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.)
 • Sepisování opravných prostředků (odvolání, stížnost, dovolání, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení, ústavní stížnost)
 • Zastupování poškozeného v adhezním řízení (náhrada škody v trestním řízení)
 • Zastupování zúčastněných osob
 • Posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků
 • Řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti
 • Navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení
 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Právní pomoc obětem trestné činnosti, uplatňování nároků z titulu nemajetkové újmy