Občanské právo

 • Smlouvy o převodu nemovitostí s možností složení kupní ceny do advokátní úschovy, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • Převody členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu s možností využití advokátní úschovy
 • Kompletní servis pro realitní kanceláře
 • Smlouvy o dílo, o půjčce, smlouvy kupní, darovací, nájemní a z nich vyplývající nároky, například na odstranění vad, náhradu škody
 • Smlouvy o zřízení věcného břemene
 • Zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • Nájemní vztahy týkajících se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
 • Náhrady škody, uplatňování nároku na náhradu škody, např. při řešení dopravních nehod, při poškození majetku
 • Osobnostní práva – ochrana osobnosti, náhrada nemajetkové újmy, zadostiučinění
 • Dědické právo – sepsání závěti, dědické smlouvy, poradenství při projednávání a sepisování dohod mezi dědici, dědické spory, majetkové vypořádání, dodatečné projednání dědictví, ochrana oprávněného dědice, listiny o vydědění
 • Ochrana spotřebitele – spotřebitelské smlouvy, odstoupení, reklamace, náhrada škody
 • Zastupování – v soudním, rozhodčím, exekučním a insolvenčním řízení i při mimosoudním jednání či řízení před notářem

Sepis všech podání shora i v anglickém jazyce.