Mediace

Mediace je smírčím způsobem řešení sporů s cílem jejich mimosoudního vyřešení. Mediátor je nezávislá a nestranná osoba, která usnadňuje komunikaci mezi stranami v zájmu dosažení oboustranně přijatelné dohody. V rámci mediace je každé ze stran poskytnut prostor pro vyjádření svého stanoviska.

Největší výhodou mediace je efektivní, rychlé a finančně méně nákladné vyřešení sporu bez nutnosti ingerence soudu, jakož i schopnost urovnat i do budoucna vztahy mezi stranami.

Proč zvolit mediaci?

Mediační proces je ve srovnáním se soudním řízením jak časově, tak finančně úsporný. V rámci mediace se snaží klienti najít společné stranám vyhovující řešení, naopak u soudního řízení jde o vzájemné soupeření a ani jedna ze stran nemusí být ve výsledku spokojena.

JUDr. Petra Langerová, Ph.D., LL.M., zapsaná mediátorka

Jako zapsaná mediátorka působím od roku 2013, tedy jako jeden z prvních zapsaných mediátorů, kdy jsem úspěšně absolvovala mediační zkoušky České advokátní komory projektu Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí - Mediace pro advokáty. Následně jsem rovněž absolvovala nástavbový kurz mediace Advanced Course in Business Mediation - Kurz obchodní mediace pořádaný jak Českou, tak Belgickou advokátní komorou. V rámci mediace používám své letité zkušenosti z advokátní praxe i z praxe vysokoškolského učitele.

V rámci mediace se specializuji zejména na obchodní a občanské právo. Mediaci provádím jak v českém, tak v anglickém jazyce.

Úspěšnost mediace

Největší úspešnost má mediace ve sporech o vypořádání společného jmění manželů, podílového spoluvlastnictví, v rodinných a obchodněprávních věcech. Úspěšnost prováděných mediací v mé kanceláři se dlouhodobě pohybuje nad 80 %.